Vol 5, No 2 (2013)

Jurnal ILMIAH KESEHATAN (JIK)

Table of Contents

Articles

Nuniek Nizmah Fajriyah, Aida Tyas Kartika Sani, Winarsih Winarsih
PDF
Tri Sakti Wirotomo
PDF
Nurul Aktifah, Herni Rejeki
PDF
Nina Zuhana, Nur Izzah Priyogo, Mundi Inayah
PDF
Nuniek Nizmah Fajriyah, Aisyah Dzil Kamalah, Nurul Fatikhah, Annas Jaya Amrullah
PDF
Nuniek Nizmah Fajriyah, Dwi Agus Dharmawan, Satya Herdiyanto
PDF
Mokhammad Arifin, Sumitri Sumitri, Yeni Lestari
PDF
Wiwiek Natalya, Dewi Riyanti, Hari Pratekto
PDF
Aida Rusmariana, Nur Faridah, Rieza Ariyani
PDF
Susri Utami, Nur Fahma, Nur Sahmah
PDF
Uswatun Khasanah, F Fitriyani, Milatun Khanifah
PDF